شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1387

۶۶ فیلتر ماتیکی...هوا را از من بگیر...سیگارم را نه!

درد؛ انتظار؛ سیگار..همه را یک جا می کشم.پای این دیوار می نشینم و زار می...زن ام!کار دیگری که از دستم...

نه می توانم از تو بگذرم؛نه از این دیوار لعنتی که سرتاسر شانه هایت ...

هی دو سوی لب هایم راسمت لبخندهای ناگذیر می کشم!کش آمده ام؛ می کشی و ول می کنی...؟!!می کشی و ...

«محدوده ارتجاعی»! «خستگی»! «تنش مجاز»! من جزء «سازه های ناپایدارم» 

چرا فرو نمی ریزم؟

۸۸ فیلتر ماتیکی...هوا را از من بگیر...سیگارم را هم!

تلو تلو می خورم تا «بدون دستور پزشک ممنوع»...چند تای این ها را بخورم خواب می روم؟  دیازپام ۱۰  

۱۰۰ 

زهرمار...

دست از سر من برنمی دارد...شعر مازوخیسم دارد...هرچه بر سرش بیاوری بر می گردد و لبخندهای شهوانی می زند.آی.....

....

محض خاطر خدا؛ یکی پیش پای این شعر را نگه دارد!! 
--------------------------------------------------------------------------------


پ.ن:زن با حجاب نداریم، زن بی حجابم نداریم...مرد با غیرت نداریم، مرد بی غیرتم نداریم،تولد یه بچه ست، ولی بچه هم نداریم...من، با اندک اختیارات داشته ام ختم تمام  مدعیان عاشقی را اعلام می کنم!