پنج‌شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1385

اشکهای نیامدنت روی گونه هایم ماسیده؛

نبوس!

نمک گیر می شوی...


چه روزهای عجیبی ست این روزها...حس فرو ریختن وگم شدن...ویار ذهنم آشفته تر شده است...

آی آدمها !که برساحل نشسته شاد و خندانید؛یک نفر درآب دارد می سپارد جان...