شنبه 25 شهریور‌ماه سال 1385

چکش بیاورید

که در تکلم تیشه

به لکنت افتاده اند؛ فرهادهای امروزی...