دوشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1385

من کجا خوابم برد

وقتی درفش کاویان

تمدن را به اعراب هدیه کرد...!!!